Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2012

7554 31ee 500
Reposted fromErizawa Erizawa viaelrivien elrivien

March 25 2012

3285 03ae
Reposted frombluecat bluecat viaelrivien elrivien

March 20 2012

Życie, przepełnione goryczą Samotności i niezrozumienia
Zawsze dąży do chwili zapomnienia i Potrzebnej beztroski.
Marzenia, środek transportu ku nicości,
Prowadzą do zbawienia ludzkości.
Ziemia, nasz matka i ojczyzna,
A po rozstaniu z nią zostaje bolesna Blizna.
Zaufanie, oznaka miłości ze strony Drugiego człowieka - na nią każdy Kiedyś czeka.
Ja, samotna i martwa wśród Niesprawiedliwych, opitych swym Ego i bardzo szczęśliwych,
Lecz tak odległych od Serca.
Oczekiwanie i rozgoryczenie, gdy Świat odwraca się tyłem i zostawia Cię daleko za sobą, podczas gdy Ty Krzyczysz.
Nikt nie słyszy cichego wołania o Pomoc i ciężkich oddechów konania.
Krwotok, z sekundy na sekundę Coraz większy, rozleglejszy jak Wiedza tych, którzy odeszli w Zapomnienie i gdzieś daleko Odnaleźli wytchnienie od Świata, Nienawiści i Niezrozumienia. To wszystko domeny istnienia.
— Moje, niezbyt udane :P
Reposted fromelrivien elrivien

March 04 2012

0985 da36 500
Reposted fromelrivien elrivien

February 26 2012

9175 282c 500
Reposted fromelrivien elrivien

February 24 2012

2493 e4f9 500
Reposted bykorneathauturien
2483 5262 500
Reposted byVampireBatFiodor11

February 20 2012

1483 9b37
Reposted fromelrivien elrivien
5134 e338 500
Reposted fromkornea kornea viaelrivien elrivien
5107 89bd 500
Reposted fromkornea kornea viaelrivien elrivien
4997 0ed4 500
Reposted fromkornea kornea viaelrivien elrivien
4991 099a 500
Reposted fromkornea kornea viaelrivien elrivien
7085 22e5
Reposted fromelrivien elrivien

February 17 2012

Play fullscreen
Reposted byVampireBatkornea
3756 3c91
Reposted fromelrivien elrivien
3822 c342
Reposted fromelrivien elrivien
5078 378e 500
Reposted fromelrivien elrivien
5145 763e
Reposted fromelrivien elrivien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl